Таблица-образец

(Моля попълнете за всяка предложена детска градина / училище)

Община:

Населено място:

Профил на детската градини / училището

 

Учебно заведение (детска градина / основно училище / средищно училище)

 

Директор на учебното заведение

Лице за контакти

между 15 30 юли 2006 г.:

Адрес:

Телефон / Мобилен телефон:

Факс:

Email:

 

Големина на детската градина / училището

(общ брой на децата / учениците)

 

Брой на децата / учениците от ромски произход

(% от общия брой на децата / учениците)

 

За училищата:

Ученици от ромски произход (1 4 клас)

Ученици от ромски произход (4 8 клас)

 

 

Групи / Класове, в които има повече от 60% деца / ученици от ромски произход

(брой групи / класове)

 

Дял на отпадащи от училище деца от ромски произход

(%)

 

Потенциал / План за интегриране на ученици от ромски произход през следващите две години

 

Педагогически персонал

(брой)

 

Опит на педагогическия персонал

(до / над 15 години)

 

Помощници на учителя / учители от ромски произход

 

Извънкласни /извънучилищни дейности

 

Дейности, организирани съвместно с местни ромски неправителствени организации

 

Форми на работа с родителите на децата от ромски произход

 

 

 

Информация относно предстоящите инвестиционни дейности

 

Налична документация за сградата

(чертежи, схеми на инсталациите, разрешения и т.н.)

 

Общ брой стаи, кабинети, физкултурен салон и др.

Брой на използваните в момента стаи

Помещения за извънкласни занимания

 

Ремонтни дейности и инвестиции през последните 3 години

 

Прогнозни планове на инвестициите за 2006/2007 учебна година

 

Мерки за енергийна ефективност

 

Инвестиционни проекти по Програма ФАР

 

 

 

Моля посочете какви проблеми ще се решат според Вас с участието на детската градина / училището в инвестиционния проект? Изпълнението на кои конкретни мерки от Програмата на общината за образователна интеграция на деца и ученици от ромски произход ще се подпомогне от участието на общината в проекта?