СПИСЪК НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ  ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТ ВРАЦА – 2005 г.

 

 

Наименование на организацията

 

Лице за контакти

 

Адрес

 

Телефон

 

Цели

 

Области на дейност

 

Източници

 

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

1.   

 

СДРУЖЕНИЕ

с нестопанска цел

“ ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА” -  ВРАЦА

 

Евелина Иванова Васкова

 

3000, Враца

ул.”Лукашов” 14

 

тел: 092/ 2 03 20

        092/ 2 43 06

факс: 092/ 2 25 56

 

e- mail: dnt@isv.net

www.dnt- vratsa.hit.bg

Да съдейства за подпомагане на икономиката и екологията на региона.

Да работи с младежки групи и осъществява социални образователни програми.

Да оказва хуманитарна помощ.

Да поддържа добра специализирана библиотека по научно-техническа проблематика и дава консултации по проблеми на нестопанските организации в региона.

Да повишава квалификацията в съответствие с нуждите на пазара.

Образование, социално подпомагане, екология, международно сътрудничество техническа база, информация, научни изследвания, икономика, информатика.

Самофинансиране

2.    

 

ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА Враца

 

Илиана Борисова Филипова

 

3000, Враца

бул. ”Хр.Ботев” 24

 

тел:   092/ 6 02 71

факс: 092/ 6 02 73

e-mail:

cci – vr@bitex.com

Да защитава и представлява стопанските интереси на своите членове.

Да съдейства за развитието на малкия и среден бизнес в България и външно-търговските връзки.

Международно сътрудничествобизнес, иновации,информация, икономика.

Стопански организации.

3.    

Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност

“ БИЗНЕС ИНКУБАТОР-Враца”

 

Войслав Киров Бубев

 

3000, Враца

ул ”Петропавловска”

 

тел: 092/ 2 45 81

 

Да подпомага развитието на малкия и средния бизнес в региона, да съдейства за генериране на нови идеи, обмяна на информация и опит, да подпомага неправителствения сектор

 

 

4.    

 

Бизнес център Бяла Слатина

 

Николай Банчовски

п.к 3200

гр.Бяла Слатина

ул.”Климент Охридски” 68

 

    тел 0915/83047

Да подпомага развитието на малкия и средния бизнес в региона, да съдейства за генериране на нови идеи, обмяна на информация и опит, да подпомага неправителствения сектор

 

 

5.    

 

Информационен Екологичен Клуб за здравословна околна среда (ИнфоЕкоКлуб)

 

Мария Василева Молешка

 

3000, гр. Враца

ул.”Антим I” 6

 

тел: 092/ 2 62 39

       092/ 3 49 46

e-mail: ecoVratsa@hotmail.com

Да създаде професионална организация за опазване и оздравяване на околната среда. Да работи за повишаване на активността на населението при вземане на решения, свързани с опазване на околната среда, реализацията и контрола на изпълнението им. Да сътрудничи с местните власти, академичните среди, частни и държавни фирми , правителството и други нестопански организации. Да съживи националните традиции и обичаи, за съхранение на природата и духовните добродетели. Да съдейства за изграждане на гражданското общество и работи в областта на човешките права.

Образование, екология,човешки праваи малцинствени групи, информация.

Индивидуални.

 

6.    

 

Център “Вела”

 

д-р Дарина Нинова

 

гр. Враца

тел: 092/ 2 30 06

моб.тел: 0887 86 94 95

e- mail: vellacenter@abv.bg

 

 

 

 

7.    

Дружество за защита правата на детето

Гинка Иванова Ангелова

3000, Враца

ул.”Лукашов” 5 ет.5

тел: 092/ 6 07 98

Защита правата на детето, промяна на българските закони в съответствие с международната конвенция “Правата на детето”.

 

Човешки права.

 

8.    

 

 

Сдружение с нестопанска цел “МОСТ”-Враца

 

 

Момчил Иванчев Младенов,

 

Силвия Василева Ганева

 

 

3000, Враца

пл.”Ботев”- № 18, офис 26

 

 

092/62-45-81

092/66-58-22

 

e-mail:

most_vratza@netbg.com

 

e-mail:

most_vratza@hotmail.com

 

Адаптиране на безработните към пазара на труда и мотивирането им за активно търсене на работа.

Преодоляване на стреса, породен от безработицата,стимулиране мрежата от социални контакти и повишаване   увереността в собствените възможности.

Укрепване партньорството и сътрудничеството с държавната администрация,синдикатите,организациите с нестопанска цел и други за реализиране на социални, здравни, екологични, културни и образователни дейности.

Гражданско образование,

информация,

социални услуги

Швейцарска Агенция за развитие и сътрудничество; проекти

9.    

 

Клуб по воден слалом  и ски

 

Жоро Георгиев

 

Емилия Петрова

3000, гр. Враца

ул.“Мито Орозов” №8 ап. 2

 

тел: +359 92 5 18 23

+359 92 2 38 54

е-mail.

canu_club@yahoo.com

www.canuclub.hit.bg

 

 

Да подготвя състезатели по “Воден слалом” – “Бързи води”. Участия в републикански и международни състезания, да подготвя състезатели по ски

Спорт

Стопански организации, индивидуални.

10.  

 

Фондация “Бял дроб” – Враца

 

Емил Димитров Миленков

 

3000, Враца ПК 373

 

тел: 092/ 2 68 58

092/ 2 75 48

 

Създаване и  оборудване на “Център за информация и обучение на обществото за борба с белодробните заболявания”. Обучение на обществото за профилактика и ранна диагностика на заболяванията на белите дробове чрез “Астма училище” и ХОББ училище. Предоставяне на професионална информация и знания на лекарите за съвременните достижения в профилактиката и ранната диагностика.

Здравеопазване

Държавни, индивидуални, нестопански организации.

11.  

 

Сдружение ”Европейски перспективи”

 

Таня Цветкова

 

Наталия Митева

 

гр. Враца

ул ”Искър” № 2

/пл.”Хр. Ботев/

 

тел:/ факс:

092 / 666 221

e-mail: euperspective@yahoo.com

Укрепване партньорството и сътрудничеството с държавната администрация,  синдикатите, организациите   с нестопанска цел и други за реализиране на социални, здравни, екологични, културни и образователни дейности.

 

 

12.  

Сдружение

“Еврапейска интеграция”

 

Ралица Банчева

гр. Враца

бул. ”Здравец “ №1

 

тел: 092/ 66 35 28

 

 

 

13.  

 

Младежко ромско сдружение “Дунав” Оряхово

 

Милена Ризова

 

3300, Оряхово

ул.”Райна Княгиня” 3

 

09171/ 36 69

 

Гражданско образование, защита правата на малцинствата.

Международно сътрудничество в приоритетни области, култура и изкуство, образование,икономика, наука, здравеопазване.

Дарения, проекти.

14.  

 

Фондация ”Искър”

 

Стефан Здравков

 

3100, гр. Мездра

Ул ”Вл. Заимов” 2

 

тел: 0910 / 70 74

GSM  0888519212

 

Социални дейности

Деца в неравностойно положение/сираци/

 

15.  

 

“Нов път”

Михаил Михайлов

Йордан Стефанов Йорданов

с. Хайредин

ул. “Кр.Аврамов” №22

тел: 09166/ 29 82

моб.тел: 0898 83 93 07

Разработване на програми за роми, осъществяване и подпомагане  на проекти в областта на осигуряване  на трудова заетост на българските роми, образование, професионално обучение, творческо и лично развитие

Човешки права, сътрудничество,благотворителност, социално подпомагане, социални услуги, икономика, техническа база, селско-стопанска политика.

Собствени средства, набирани от членовете на организацията, спонсори и др.

16.  

 

Фондация “Врачански Балкан” Враца

 

 

Светозар Лозанов

Николай Ненчев

Красимир Дончев

 

3000,Враца ул.”К.Българията” 13 А

 

тел: 092/ 2 32 75                                        092/ 3 3149

факс: 092/ 2 1473

 

Да подпомага развитието на Врачанския регион в областта на екологията, туризма, социалното и културно дело, в развитието на инфраструктурата, научно - образователната, пропагандна и информационна дейност.

Образование, екология, информация, научни изследвания, спорт.

Стопански организации, индивидуални.

17.  

 

Дружество за разпространение на знания – Враца

 

Кръстьо Филипов Коцев

 

3000, гр.Враца

ул.”Петропавловска” 43

 

тел: 092/ 2 73 86

Да организира и провежда специализирани курсове, семинари, кръгла маса и др. по актуални проблеми на социално -икономическото развитие на страната и региона. Да извършва издателска дейност.

Образование, екология, религия, икономика.

Индивидуални.

18.  

Атлетически клуб – Враца

 

Цветан Васков Цолов

3000, гр.Враца.

Пл.”Христо Ботев”18

 

тел: 092/ 2 23 68

Да съдейства за развитието на леката атлетика в града.

Спорт.

Държавни.

19.  

 

Клуб “Дебати” – Враца

Ваня Петрова Дочева

ТМЕТ

Снежана

Ангелова

Минковска

 

3000, гр.Враца

ул.”Кл.Охридски”12,

вх.А, ап.8

 

тел: 092/ 2 9157

        092/ 6 1147

Създава възможност за млади хора да развиват критическото мислене и толерантност, съдейства за сътрудничество и обмяна на идеи,  формиране на информирани и компетентни граждани.

Сътрудничество между клубовете на Национална Асоциация “Дебат” в страната.

Международни организации.

20.  

 

Киноложко  дружество - Враца

Димитър

Фенерков

Д-р Цонка

Чалманова

3000, Враца

ул.”К.Фотинов” 7

тел: 092/ 2 26 04

092/ 2 4013

Решаване проблемите на киноложкото движение в региона.

 

Собствени средства, набирани от членовете на организацията, спонсори и др.

21.  

Клуб по туризъм, алпинизъм и пещерно дело “Стрешеро” – Враца

Пламен Йотов Петков

3000, Враца

ж.к.”Дъбника”

бл.42, вх.А, ап.15

тел: 092/ 4 0126

Опазване на околната среда, организиране на туризъм, алпинизъм и пещерно дело.

 

 

22.  

Дом на дружбата – Враца

Драгана

Цветкова

Трифонова

3000, Враца

пл.”Христо Ботев”

ПК 6

тел:  092 / 2 94 87

факс:092/ 2 41 96

Да поддържа приятелство с народите на Русия и ОНД и културен обмен.

Култура, международна дейност, икономическо сътрудничество.

Самофинансиране,

спонсорство,

дарения.

23.  

Клуб на дейците на

културата Враца

Цветко Йорданов Иванов

3000, Враца

пл.”Христо Ботев”

тел: 092/ 2 47 67

092/ 2 34 38

Развитие на културата чрез професионално обединяване на културните дейци.

Култура, отдих, спорт и развлечения, таланти.

 

24.  

Клуб “Радан войвода” – Враца

Росен Иванов

3000, Враца

ул.”Толбухин” 58

тел: 092 / 2 44 77

Пазароприложен спорт.

Култура, отдих, спорт и развлечения.

 

25.  

Фондация

“Ред и сигурност” Враца

Иван Василев Инчовски

3000, Враца

ул.”Боюклийски” 10

тел: 092 / 2 40 20

Да подпомага действията на силите за сигурност.

Национална сигурност.

 

26.  

Фондация “Християнско милосърдие” Враца

Лилия Петкова Сивчева

3000, Враца

ул.”Искър” 2

ofhm@st.cit.bg

тел:   092 / 2 45 74

факс:  092/ 2 45 74

Обучение на обществото за борба с рака. Построяване и оборудване на Първа българска благотворителна онкологична болница.

Образование, здравеопазване.

 

27.  

Дружество “Веслец”

– Враца

Георги Петков

3000, Враца

Дом на туриста

тел: 092/ 2 43 51

Туризъм, спорт, отдих.

Култура, отдих, спорт и развлечения, образование, социални услуги.

 

28.  

“Майчин център” - Българка

Милена Найденова

3000, Враца

ул.”Индустриална”

бл.”Вапцаров”3ет.1

тел: 092 /66 04 89

моб. тел: 0888 635147

 

 

 

29.  

Дружество на приятелите на Франция

Цветан Благоев

Джигански

3000, Враца

ул.”Демокрация” 20

вх. А

тел: 092/ 2 15 27

Взаимодействие с приятелите на Франция.

Култура, отдих, спорт и развлечения, международно сътрудничество, информация, издания, изяви.

 

30.  

 

Сдружение с нестопанска цел “Врачанска кореняшка среща”

 

Ангелина Николова Васкова

 

3000, Враца

пл.”Христо Ботев”2

 

тел: 092/ 2 12 54

092/ 2 00 82

Да подпомага гражданите във Враца в духовно, културно, просветно отношение. Да възстановява старото минало на града и неговата значимост за възпитаване на младите хора. Да подпомага органите на местното самоуправление при поддържане чистотата и хигиената на града.

 

Култура, изкуство, просвета, екология.

 

31.  

Клуб на жените земеделки

 

 

 

д-р Цонка Цачева Чалманова

3000, Враца

ул.”Демокрация” 29

тел: 092/ 2 93 48

092/ 2 40 13

092/ 2 10 44

Да защитава правата на жените, решаване на социалните им проблеми.

Да оказва съдействие на държавните и общински институции в политиката за устойчиво развитие на селското стопанство.

Човешки права, сътрудничество,благотворителност, социално подпомагане, социални услуги, икономика, техническа база, селско-стопанска политика.

 

 

 

 

 

 

 

32.  

Местна териториална

организация на автомобилистите – Бяла Слатина

Слави Дичев Нецов

3200, Бяла Слатина

ул.”З.Стоянов” 12

тел:/ факс:

0915/ 40 40

Да се грижи за безопасността на движението по пътищата на България.

Техническа база, осигуряване на пътна помощ.

Индивидуални.

33.  

Фондация “Параход Радецки” (ФПР)

 

 

 

 

 

 

Константин Петров

3320, Козлодуй

ул.”В.Коларов” 17

 

тел: 0973/ 20 58

0973/ 42 53

0973/ 40 44

0973/  4116

0973/  21 07

 

факс:0973/ 21 83

0973/ 40 44

Да подпомогне заключителния етап на преустройство на Националния музей-параход “Радецки” и дооборудването с необходимите технически съоръжения. Да организира и подпомага научна,

 

изследователска и събирателска дейност, свързана с Ботевата чета.

Култура, изкуство, образование, медии, международно сътрудничествинформация, научни изследвания.

 

34.  

Дружество на приятелите на Франция – Козлодуй

 

Таня Ценкова Петрова

 

3320, Козлодуй

Дом на енергетика

тел: 0973/ 27 93

0973/ 24 96

0973/ 25 07

Да съдейства за популяризирането на френския език, култура и цивилизация за разширяване на приятелските връзки между българи и французи.

 

Култура, изкуство, международно сътрудничество, иновация, научни изследвания, информатика.

 

 

35.  

”Северозападен университетски център”

Гриша Димитров Езекиев

гр. Враца,

Студентски град,

корпус 3, стая 214

 

Моб. тел: 0888761199

 

 

 

36.  

 

Гр. Сдружение

”Ромско бъдеще” – 2002

с. Лиляче

 

 

 

 

Валентин  Котов

Лишков

 

 

с. Лиляче

ул.“Васил Коларов.“ № 5

община Враца

област Враца

 

 

 

тел :  09183/ 661

тел: 092 / 3 53 29

 

 

 

 

 

Подпомагане на социално слаби и нетрудоспособни граждани от ромски произход, на техни семейства и учащи деца. Подпомагане на студенти от ромски произход посредством отпускане на стипендии и парични помощи за учебна литература и помагала.

Издигане на социално – битовото ниво на живот  и популяризиране на Ромската култура

 

 

37.  

 

Фондация  “Алтернатива”

Бяла Слатина ” – гр. Бяла Слатина

 

 

Ани  Мариянова Искренова

 

 

 

 гр. Бяла Слатина

 

 

 тел:

 

e-mail: alt_bs@mail.bg

 

Разработване на програми за роми, осъществяване и подпомагане  на проекти в областта на осигуряване  на трудова заетост на българските роми, образование, професионално обучение, творческо и лично развитие

Образование, екология, човешки права и малцинствени групи, информация.

 

Дарения, проекти, членски

внос.

 

 

38.  

 

 

Гражданско сдружение “ България -  Наш дом “ Враца

 

 

 

Данаил  Костов

 

гр. Враца

пл.” Хр. Ботев “ 2 ст. 2

 

 

моб. тел: 048 88 73 89

сл. тел :     092 / 2 43 62

дом. тел:  092/ 4 55 33

дом. тел:  092/ 4 72 00

 

 

 

Подпомагане на социално слаби и нетрудоспособни граждани от ромски произход, на техни семейства и учащи деца. Подпомагане на студенти от ромски  произход посредством отпускане на стипендии и парични помощи за учебна литература и помагала.

Издигане на социално – битовото ниво на живот  и популяризиране на Ромската култура

 

Интеграция на етнически малцинства в сферата  на  образованието, културата, творчеството, занаятите, здравеопазането, заетостта и др.

 

 

 

Чрез проекти, Дарения,  членски внос

39.  

Гражданско сдружение

“ Развитие за Враца-Програма Пледж” гр. Враца

 

Константин

Колев

 

гр. Враца

пл.” Хр. Ботев “

 

моб.тел: 0888555 918

сл.тел: 092/ 66 01 75

дом. тел : 092/ 2 36 09

 

Местно икономическо развитие  на  гр. Враца

 

Подпомагане развитието на местния частен и  дребен и бизнес.Екология. Инфраструктура

 

Чрез проекти, Дарения,  членски внос

40.  

Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза

Славка Димитрова Каменова

гр. Враца

ул. “Кетхудова” 3

 

 

 

 

41.  

Сдружение за осъществяване на дейност в частна полза

“Врачанска кореняшка среща”

 

Силвия Иванова Вандова

 

 

гр. Враца, пл. “Хр.Ботев” № 2

 

 

 

 

 

 

42.  

Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза

“Национален фестивал на малките театрални форми”

 

Гюлева Димитрова Веселина

 

гр. Враца,

пл.“Хр.Ботев” № 1, Драматично куклен театър

 

 

 

 

 

 

 

43.  

СПОРТЕН КЛУБ ПО ВОЛЕЙБОЛ "БОТЕВ"

Аглая Йорданова

Димитрова

 

Иван Христов Жеков

Петя Иванова

Мая Илиева

гр.Враца,

пл."ХристоБотев" № 18

 

Да утвърждава спорта волейбол като основен фактор за здравословното, физическото и интелектуалното развитие и усъвършенсстване нанацията, до осигурява правна защита на правата на състезателите , треньори и деятели, които работят за развитието на спорта, да организира и съдейства при провеждане на състезания по волейбол от местен, републикански и международен характер.Средства: Внедряване на научните остиженияи резултати в тренировъчния процес

 

 

44.  

Помощно училище

“Райна Княгиня” –

гр. Роман

Адриана Цветанова

гр. Враца

089 810539

 

 

 

45.  

Представителен танцов ансамбъл “Враца”–Детски танцов ансамбъл “Радост” гр. Враца

Георги Цветков Евденов

гр. Враца

092 2 65 92

098 938326

 

 

 

 

46.  

Рок група “MID” – гр. Враца

 

Илко Красимиров Кръстев

гр. Враца

092 2 70 35

088 672529

 

 

 

47.  

КСТ “Харизма” – клуб за спортни танци

Калин Методиев Митов

гр. Враца

 

 

 

 

48.  

Организация на българските скаути, клуб

“Сокол -скитник”

Деян Иванов Йорданов

гр. Враца

092 40004

 

 

 

49.  

 

Общински ученически клуб “SOS, приятели” – гр. Мизия

Краса Иванова Каменова

гр. Враца

 

 

 

 

 

 

 

50.  

 

Сдружение “Първи юни” – гр. Бяла Слатина

Наталия Димитрова

Костадинова

гр. Враца

0915 3354

089 884445

 

 

 

51.  

 

Клуб “Приятели на Природен парк “Врачански Балкан”” – гр. Враца

 

Цветан Маринов Цветков

 

гр. Враца

 

092 6 58 49

 

 

 

52.  

 

Фондация

“Северозападен университетски център “Враца”

 

 

Ива Георгиева Янчева

Гриша Езекиев –

председател

 

гр. Враца

Студентски град,

корпус 3, стая 214

 

088 433 007

088 76 11 99

 

 

 

53.  

Общински младежки дом – Враца

 

Ваня Иванова Иванова – директор

Ралица Георгиева Цветкова

гр. Враца

бул. “Втори юни” №10

 

 

092 2 70 35

e-mail: youse@abv.bg

 

 

 

 

54.  

АТР ЦЕНТЪР

 

гр.Враца, обл.Враца, ул."Кетхудова" № 4

 

 

 

 

 

55.  

БАЛКАНСКИ ТАЙНИ

 

с. Паволче,

обл. Враца,

общ. Враца,

ул. "Христо Ботев"

№ 8, пощ. Код. 3044

 

 

 

 

56.  

Сдружение БУЛИТ

 

Петър Петров

гр.Враца, ул. Гурко № 6

 

 

 

 

57.  

 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОДЕЛНИ СПОРТОВЕ

 

гр.Враца, ж.к. Сениче, бл.79, вх. В, ап.49

 

 

 

 

58.  

ЖИВОТ В РАВНОВЕСИЕ - 2003

 

гр. Враца,

ул. Река Лева № 52, вх. А ап.1

 

 

 

 

59.  

ЗОРНИЦА

 

 

 

 

 

гр. Враца,

ж.к. "Сениче",

Дневен дом за деца и младежи с

Интелектуални затруднения

 

 

 

 

60.  

ИНИЦИАТИВА ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА РАЙОНА НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

 

гр. Козлодуй 3321,

обл. Враца,

"Дом на енергетика"

 

 

 

 

61.  

 

ИСКЪРСКИ ОАЗИС

 

 

гр. Роман,

общ. Роман, обл

 

 

 

 

62.  

КЛУБ НА СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ

 

гр. Враца,

ул. Софроний №17

 

 

 

 

63.  

КЛУБ ПЛУВНИ СПОРТОВЕ "БОТЕВ"

 

гр. Враца - 3000, Спортен комплекс

" Хр. Ботев "

 

 

 

 

64.  

КЛУБ ПО БОРБА БОТЕВ - 93

 

гр. Враца,

Спортен комплекс "Христо Ботев"

 

 

 

 

65.  

КЛУБ ПО ВОДЕН СЛАЛОМ И СКИ "СКАКЛЯ"

 

България 3000 гр.Враца

бул."МитоОрозов"8

 

 

 

 

66.  

КЛУБ ПО ВОДНА ТОПКА "БОТЕВ"

 

град Враца,

пл. Христо Ботев, 18

 

 

 

 

67.  

КЛУБ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА "ВИРЕН"

 

облст-Враца, гр.Мездра, ул"Веселец"№1

 

 

 

 

68.  

ПЪРВИ ЮНИ

 

гр. БялаСлатина,

обл. Враца,

ул. "Марица" 14

 

 

 

 

69.  

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ АРТ-21

 

гр.Враца, ул."Петропавловска"

№ 82, ап.11

 

 

 

 

70.  

СПОРТЕН КЛУБ "СЕПТЕМВРИ - 94"

 

с. Гложене,

общ. Козлодуй,

обл. Враца

 

 

 

 

71.  

СПОРТЕН КЛУБ ПО БАДМИНТОН "ОРЯХОВО 80"

 

 

 

 

 

гр. Оряхово, обл.Враца,

ул."Сергей Румянцев" N: 63

 

 

 

 

72.  

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "СЕЛАНОВЦИ-93"

с. СЕЛАНОВЦИ

 

с.Селановци, ул."Вапцаров" №27, обл. Враца

 

 

 

 

 

73.  

СПОРТЕН КЛУБ ПО ДЖУДО "ИПОН"" сдружение

 

гр. Враца,

бул. Христо Ботев № 18

 

 

Внедряване на научните постиженияи резултати в тренировъчния процес и управленската дейностк и да осъществява международни делови и творчески контакти областта на спорта.

Самофинансиране

74.  

СПОРТЕН КЛУБ ПО ПЛУВНИ СПОРТОВЕ "БОТЕВ-2000 ВРАЦА" сдружение

 

гр.Враца, ул. "Хр. Ботев" № 18

 

 

 

 

75.  

СПОРТЕН КЛУБ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА - БОТЕВ сдружение

 

гр. Враца,

Спортен комплекс Христо Ботев

 

 

 

 

76.  

СПОРТНО ДРУЖЕСТВО БОТЕВ сдружение

 

гр. Враца, пл."Христо Ботев" №18

 

 

 

 

77.  

ТЕНИС КЛУБ "БОТЕВ-92" сдружение

 

гр. Враца,

Спортен комплекс "Христо Ботев", тенис залата

 

 

 

 

78.  

ТК "КУМ РЬОНГ" сдружение

 

гр. Враца, ул. "Климент Охридски", № 18, вх."А", ап.3

 

 

 

 

79.  

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "ВЕСЛЕЦ " сдружение

 

3000 Враца,

ул. "Крайречен булевард"

 

 

 

 

80.  

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" сдружение

 

гр. Враца, ПГ по текстил и дизайн, кв. "Промишлена зона",

ул. "Христо Смирненски" №3

 

 

 

 

81.  

ФАЛМИС

сдружение

 

с.Бърдарски геран,

обл. Враца,

ул."Димитър

Благоев” № 82

 

 

 

 

82.  

ЖИВОТ БЕЗ ДРОГА И ПРЕСТЪПНОСТ фондация

 

3000, гр. Враца ул. "Климент Охридски" № 2 А - 7

 

 

 

 

83.  

ЦАРИЦА ЙОАНА фондация

 

гр. Враца,

ж.к. Младост, бл. 11, вх. В, ап. 92

 

 

 

 

84.  

Читалище “Просвета”, с. Долна Кремена, общ. Мездра,

Бистра Цолова

 

 

 

 

 

85.  

Сдружение за икономическо развитие на Община Мездра

Теодора Николова

ул. “Просвета” № 2

 

 

 

 

86.  

Център по съвременна обработка на скално-облицовъчни материали, гр. Мездра

В. Маламов

ул. “Просвета” № 2

 

 

 

 

87.  

“Искърско дефиле”, с. Зверино, общ. Мездра

 

ул. “В.Левски” № 2

тел. 09122/2236

 

 

 

88.  

Клуб “Приятели на Природен парк – Врачански Балкан”, гр. Враца

Цв.Цветков

 

Тел.    092/66 58 49

 

 

 

89.  

Агенция за регионално икономическо развитие - гр. Враца

М. Петкова

бул. “Хр.Ботев” № 24

 

 

 

 

90.  

Читалище “Просвета” –

гр. Мездра

Елза Митова

ул. “Просвета” № 2